PASTA

"Everything you see I owe to spaghetti" - Sophia Loren

Gluten free spaghetti or fusilli for extra Rp 15.000